Huy

Nghệ thuật đầu tư

Nghệ thuật đầu tư
Members Public

Với nhiều người, đầu tư tài chính và nghệ thuật dường như không có điểm chung, bởi một bên dựa trên nền tảng của tư duy logic và các con số, bên kia ngả theo cảm xúc và thẩm mỹ. Hãy thử tìm hiểu những nét tương đồng thú vị nếu có giữa hai bộ môn này nhé!

Huy
Nhà đầu tư mới